DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1- Derneğin adı “ES SPOR DERNEĞİ” dir. Merkezi İstanbul-Cenap Şahabettin Sokak No:29-1 Koşuyolu İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI
MADDE 2- Derneğin kuruluş amacı,

 • Sportif faaliyetlerde bulunmak,
 • Spor eğitimi vermek
 • Başarılı sporculara destek olarak yaygın biçimde spor yapılmasını sağlamak,
 • Spor yapma olanaklarını yaygınlaştırmak ve sporcu yetiştirmektir.
  Bu amaç doğrultusunda,
 • Bölgesel, ulusal, uluslararası yarışmalar, gösteriler, eğitimler, konferanslar düzenlenecek, spor okulları ve spor kampları organizasyonu gerçekleştirilecek ve bu tip organizasyonlara katılınacak,
 • Antrenör ve teknik adam yetiştirilecek, bilgilerini ve birikimlerini artırmak için kaynak sağlanacak,
 • Spor ile ilgili diğer uzmanlık alanlarında -örneğin sportif yayınların hazırlanması, spor hekimliği, spora ve sporculara özel psikolojik danışmanlık konularında- olanaklar çerçevesinde etkinliklerde bulunulacak,
 • Tüm dernek üyelerinin dernek amaçları doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak çalışmaları sağlanacaktır.
 • Bu gaye için tesis kurulabilir, gayrimenkul edinebilir, gereğinden fazlası satılabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI
MADDE 3- Derneğin ilk kurucularının tamamı TC uyruklu olup, aşağıda kimlik bilgileri verilmiştir.

ES SPOR DERNEĞİ KURUCULARI:

Sıra No Adı Soyadı Meslek Öğr. Durumu Tel.No Adresi
1 AYŞE SIRMA ÜÇ Bilg. Müh. Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
2 TURGAY KARABULAK Antrönör Üniversite-terk 216 3361231 Moda Cad.No:209 K:3 D:5 Kadıköy-İST.
3 M.GÜLNUR ORMAN Avukat Üniversite 216 3361231 Moda Cad.No:209 K:3 D:5 Kadıköy-İST.
4 ERCAN ÜÇ Bilg. Müh. Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
5 AHMET S.ÇALLI Elektronik Mühendisi Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
6 E.ÖZLEM ÜLGÜR Mali Müşavir Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
7 ERDAL ÇETİNKAYA Muhasebeci AÖ-Öğrenci 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
8 N.TOLGA SEÇİLMİŞ Makine Mühendisi Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
9 BURAK GÖÇMEN Makine Mühendisi Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
10 MAHMUT SAYIN Jeofizik Mühendisi Üniversite 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
MADDE 4- Derneğe üye olma

 • Derneğin 2 tür üyesi vardır
  Asli üye
  Fahri üye
 • Derneğe üyelik koşulları ve sınırlama
  Dernek kurmak ve derneğe üye olmak hakkına sahip bulunmak,
  Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş olmak,
  Sicil kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,
  Yönetim Kurulu, her yıl için derneğe yeni üye alınıp alınmamasına karar vermeye, alınacak asli üye sayısını saptamaya ve sınırlandırmaya yetkilidir.
  Yönetim Kurulu31 Aralık gününe kadar o yıl içinde alınacak asli üye sayısını sicil kuruluna bildirir.
 • Asli üyeliğin kabulü
  1. Başvuru dilekçesi doldurulur ve dernek merkezinde 7 gün asılı bırakılır
  2. 7 gün süresince yazılı itirazlar sicilce derlenir
  3. Sicil kurulunun kabul kararı, giriş ödentisi ve yıllık ödentinin alınması ile asli üyelik kabul edilmiş olunur.
 • Es Bilgisayar mensupları, eş ve çocuklarından giriş ödentisi alınmaz.

MADDE 5- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 • Derneklere üye olmak hakkını yitiren üyelerin,
 • Dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin,
 • Tüzük hükümleri uyarınca haklarında çıkarma kararı verilen üyelerin,
 • Üst üste iki sene aidatlarını ödemeyip, yazılı ihtarın ulaşmasından sonra 2 hafta içinde birikmiş borçlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri kapatılır.
 • Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle derneğin gelişmesine, amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek üyelikten çıkarma nedenidir.
MADDE 6- Derneğin organları

 • Genel kurulu
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme kurulu
 • Sicil kurulu
 • Disiplin kurulu
 • Danışma kurulu

Genel Kurul
Tanım: Derneğin en üstün organı olup, asli üyelerin teşkil ettiği topluluktur. Her asli üyenin bir oy hakkı vardır. Bunu kendi kullanır.

Görev ve yetkileri:

 • Yönetim Kurulu Başkanını, Denetleme Kurulunu, Disiplin Kurulunu, Sicil Kurulunu, asil ve yedek üyelerini seçmek
 • Dernek bütçesini görüşmek kabul yada reddetmek,
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulunun raporlarını görüşerek ibra etmek,
 • Denetleme kurulunu ibra etmek,
 • Mali ve idari konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Tüzükde değişik yapmak,
 • Tesisler kurmak için, Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Derneğin birlik ya da federasyon üyelikleri hakkında karar vermek,
 • Vakıf, yardımlaşma veya dayanışma sandıkları kurmak
 • Dernek yasası ve tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

Çağrı yöntemleri: 15 gün önceden mahalli bir gazetede yayınlanmak suretiyle toplantıya çağrı yapılır.

Yeter sayısı: Asli üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda sağlanamazsa ikinci toplantı Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu asli üye sayılarının toplanması ile gerçekleştirilir.

Toplantı türleri:
Olağan toplantı: Her yılın Nisan ayı içinde yapılır.
Oy kullanma:
Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulu kararı, denetleme kurulu yazılı isteği yada asli üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile yapılır.

Yönetim Kurulu

 • Dernek başkanı adaylığını koymuş üyelerden genel kurul kararı ile seçilir.
 • Yönetim Kurulu dernek başkanı ve 5 asil üye ve 5 yedek üyeden oluşur
 • Asli üyeler gerek görmeleri halinde aralarından, 2.başkan, muhasip üye ve genel sekreter seçerler.

Görev ve yetkileri:

 • Derneği temsil ve ilzam etmek,
 • Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek üzere iş planı yapmak,
 • Gerekli kadroları oluşturmak
 • Bütçe hazırlamak,
 • Genel kurulu toplantıya çağırmak
 • Diğer mali ve idari konuları koordine ve organize etmek,

Denetleme kurulu

 • Genel Kurulca seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur

Görev ve yetkileri:

 • Derneğin tüm hesaplarını denetlemek, incelemek
 • Bütçeye uygunluğu denetlemek,
 • Dönem sonunda hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak
 • Tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak
  Sicil Kurulu
 • Sicil Kurulu genel kurulca seçilecek 5 asil 3 yedek üyeden kurulur.
 • Görev ve yetkileri:
 • Asli üyelik başvurularını kabul yada reddetmek,
 • Kabul edilen sporcularla ilgili işlemleri yapmak
MADDE 8- Çalışma Dönemi ve Bütçe

 • Derneğin çalışma dönemi 1 Haziran -31 Mayıs’tır. Bütçe ve planlar bu dönemler için hazırlanır. Yeni bütçe hazırlanana kadar Yönetim Kurulu her ay bir önceki yıl bütçesinin1/12’sini uygular.
 • Yıllık bütçe yönetmeliğinde; harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, gibi konular belirtilir.

MADDE 9- Derneğin Gelirleri

 • Üye giriş ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönem bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için ön görülen ödentidir.
 • Yıllık ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde ön görülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup 120.000.000.-TL’dir.
 • Her türlü bağış ve yardımlar
 • Düzenlenecek organizasyonlardan gelirler
 • Sponsor ve reklam gelirleri
 • Her çeşit isim hakları ve patent gelirleri
 • Diğer çeşitli gelirler

Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık ödentinin yarısı temmuz ve diğer yarısı ocak ayında alınır.
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Alındı belgesinde yetkili kişinin açık imzası bulunur. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak kişiler Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz düzenlenir. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisine harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

MADDE 10- Derneğin iç Denetim Şekilleri

 • Derneğin iç yönetimi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, bir araya gelmiş olan yöneticiler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma programının ve bütçe ile ilgili uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi;
 • Ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında, giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması, etkinlik özellikleri, sosyal yardımlaşmalar ve benzeri gibi konularda uzman elemanların raporlarına dayanarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen konuların çözümü için Genel Kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

MADDE 11- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

 • Dernek ana tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az 10 gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurul’da ana tüzük değişikliği görüşülemez.

MADDE 12- Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli

 • Dernek özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 ‘ünün bulunacağı olağan üstü Genel Kurul’da, toplantıya katılan üyelerin oy birliği kararı ile dağıtabilir.
 • Derneğin dağıtılması Yönetim Kurulu tarafından beş iş günü içinde İlçe Kaymakamlığına bildirilir.
 • Dağıtılma Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Artan mal varlığı Genel Kurul’un belirleyeceği yere devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 13- Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- Geçici Yönetim Kurulu
Derneğin geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı Görevi Tel.No İkametgah Adresi
TURGAY KARABULAK YK Başk. 216 3361231 Moda Cad.No:209 K:3 D:5 Kadıköy-İST.
AYŞE SIRMA ÜÇ YK Yrd. 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
M.GÜLNUR ORMAN Sosyal Üye 216 3361231 Moda Cad.No:209 K:3 D:5 Kadıköy-İST.
AHMET S.ÇALLI Sosyal Üye 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
E.ÖZLEM ÜLGÜR Genel Sekreter 216 3268764 Cenap Şahabettin Sok. No:29 Koşuyolu İST.
A.Sırma Üç
Kurucu Üye
Turgay Karabulak
Kurucu Üye
M.Gülnur Orman
Kurucu Üye
Ercan Üç
Kurucu Üye
Ahmet S.Çallı
Kurucu Üye
E.Özlem Ülgür
Kurucu Üye
Erdal Çetinkaya
Kurucu Üye
N.Tolga Seçilmiş
Kurucu Üye
Mahmut Sayın
Kurucu Üye
Burak Göçmen
Kurucu Üye